od do lat
 

Regulamin

I Wstęp
 • Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Administratora Usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulmain udostepniany jest każdemu Uczestnikowi nieodpłatny w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Wszelkie dalsze czynności mogą być podejmowane jedynie po wyrażeniu zgodny i zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu.
II Definicje
Poniższe pojęcia użyte w regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
 • Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający Serwisiem, adres e-mail: kontakt@flirteo.pl.
 • Album - galeria Zdjęć i Filmów prowadzona przez Użytkownika przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
 • Blog - blog internetowy prowadzony przez Użytkownika przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego umożliwiający publikację Materiałów.
 • Filmy - wszelkiego rodzaju nagrania i filmy wprowadzone (i przechowywane) przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, niezależnie od ich tematyki bądź formatu zapisu.
 • Grupa - tematyczna grupa utworzona przez Użytkownika i skupiająca innych Użytkowników przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
 • Impreza - zbiór informacji o wydarzeniu utworzony przez Użytkownika przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
 • Konto Użytkownika - przydzielona Użytkownikowi przestrzeń dyskowa w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalająca na korzystanie z Usług.
 • Materiał - wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone (i przechowywane) przez Użytkownika do Systemu Informatycznego bez względu na ich charakter, treść oraz format zapisu. W szczególności za Materiały uznaje się wszelkie wypowiedzi (posty i tematy), komentarze, wpisy na blogu, Zdjęcia oraz Filmy.
 • Odwiedzający - Osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi, w szczególności wyświetlająca i przeglądająca strony Serwisu lub w inny sposób korzystająca ze stron Serwisu.
 • Osoba - osoba fizyczna w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Pomoc - wszelkie udostępniane przed Administratora w ramach Serwisu informacje, instrukcje, wyjaśnienia i wskazówki dotąyczące funkcjonalności Serwisu.
 • Prawa autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Prezent - graficzny element różnego typu, opcjonalnie zawierający Materiały Użytkownika przekazywany przez Użytkownika i wyświetlany w Profilu innego Użytkownika.
 • Profil - strona Serwisu zawierająca i udostępniająca wprowadzone przez danego Użytkownika samodzielnie i dobrowolnie dane, informacje i inne materiały prezentujące danego Użytkownika, stanowiąca integralną część Konta Użytkownika.
 • Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony i stososwany przez Usługodawcę.
 • Rejestracja - procedura zakładania nowego Konta Użytkownika przeprowadzana na warunkach określonych przez Administratora, z wykorzystaniem Systemu Informatycznego.
 • Serwis - portal społecznościowy funkcjonujący w oparciu System Informatyczny, udostępniony w Internecie pod adresem www.flirteo.pl.
 • System Informatyczny - system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Serwisu.
 • Uczestnik - pojęcie stosowane i rozumianie zarówno jako Odwiedzający i Użytkownik.
 • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą sługi, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Usługa - usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora przy wykorzystaniu Serwisu.
 • Użytkownik - Osoba (bądź dwie Osoby - para), która dokona w Serwisie dobrowolnej rejestracji i aktywacji utworzonego konta.
 • Zdjęcia - wszelkiego rodzaju zdjęcia wprowadzane (i przechowywane) przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, niezależnie od ich tematyki bądź formatu zapisu.
III Rodzaj i zakres Usług
 • Administrator świadczy w ramach Serwisu następujące usługi:
  • WWW - polegającą na umożliwieniu Uczestnikowi dostępu do Serwisu, w tym do Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL.
  • Wyszukiwanie - polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi wyszukiwania Profili innych Użytkowników na podstawie określonych przez Użytkownika dostępnych kryteriów.
  • Rankingi - polegającą na umożliwieniu Uczestnikowi przeglądania Profili na podstawie wybranych przez Uczestnika dostępnych kryteriów.
  • Grupy - polegająca na umożliwieniu Uczestnikowi przeglądania Grup na podstawie wybranych przez Uczestnika dostępnych kryteriów, a ponadto umożliwiająca Użytkownikowi prezentowanie własnej osoby jako przynależnej do danej Grupy.
  • Zdjęcia i Filmy - polegającą na umożliwieniu Uczestnikowi przeglądania Filmów i Zdjęć Użytkowników na podstawie wybranych przez Uczestnika dostępnych kryteriów.
  • Imprezy - polegającą na umożliwieniu Uczestnikowi przeglądanie Imprez na podstawie wybranych przez Uczestnika dostępnych kryteriów, a ponadto umożliwiająca Użytkownikowi prezentowanie własnej osoby jako zainteresowanej wzięciem udziału w danej Imprezie.
  • Własny Profil - polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi tworzenia i zarządzaniu własnym Profilem wprowadzanie (i przechowywanie) przez Użytkownika do Systemu Informatycznego Materiałów, poprzez wykorzystanie różnych funkcji społecznościowych, w które został wyposażony System Informatyczny, w tym umożliwiających kontakt pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem różnych kanałów kontaktowych.
 • Administrator uprawniony jest do wprowadzenia nowych Usług lub wprowadzaniu dodatkowych funkcjonalności w dotychczasowych Usługach, w szczególności do wprowadzenia nowego rodzaju Usług odpłatnych.
IV Zawarcie i rozwiązanie Umowy
 • Uczestnikami mogą być wyłącznie Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Umowa o świadczenie Usług (za wyjątkiem Usług: Własny Profil) zostaje zawarta z Odwiedzającym w chwili wpisania otwarcia przez Odwiedzającego adresu URL którejkolwiek ze stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi Własny Profil zostaje zawarta z Użytkownikiem w chwili jego rejestracji.
 • Część funkcjonalności w ramach Usługi WWW może być dostępna wyłącznie dla Użytkowników.
 • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Odwiedzającego Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Administratora.
 • Umowa o świadczenie poszczególnych Usług zostaje rozwiązana z chwilą utraty statusu Użytkownika, tj. w chwili likwidacji Konta Użytkownika (zarówno w przypadku likwidacji Konta Użytkownika na życzenie Użytkownika, jak również likwidacji Konta Użytkownika przez Administratora).
 • Podstawowy zakres Usług świadczony jest bezpłatnie.
 • Administrator uprawniony jest do wprowadzania nowych Usług, zmiany, usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności poszczególnych Usług bez konieczności uprzedniego informowania Uczestników.
V Rejestracja nowego Konta
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, inicjowana na żądanie Odwiedzającego i dokonywana w jego własnym zakresie. Jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przetwarzanie danych osobowych Odwiedzającego przez Administratora w celu realizacji zawartej Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 • Proces rejestracji obejmuje dwa etapy.
  • Pierwszy etap to rozpoczęcie przez Odwiedzającego Rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podczas tego etapu Odwiedzający jest zobowiązany do:
   • podania swojego adresu e-mail, płci, daty urodzonia;
   • ustalenia danych dostępowych, tj. nazwy profilu (loginu) i hasła, która muszą zostać wybrane zgodnie ze wskazówkami i informacjami zawartymi w Pomocy;
   • potwierdzenia zapoznania się z Regulaminiem, niepotwierdzenie zapoznania się z Regulaminiem uniemożliwia przeprowadzenie Rejestracji;
   W przypadku rejestracji Konta Para konieczne jest dodatkowo:
   • wybranie rodzaju związku;
   • podanie dat urodzenia obydwu partnerów.
  • Drugi etap obejmuje proces weryfikacji adresu e-mail podanego przez Odwiedzającego podczas Rejestracji. Odbywa się on poprzez wysłanie na weryfikowany adres w sposób automatyczny wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Po otworzeniu przez Odwiedzającego otrzymanego linku aktywacyjnego Rejestracja zostaje ukończona, a nowe Konto Użytkownika jest w pełni aktywne.
 • Po ukończeniu Rejestracji Odwiedzający staje się Użytkownikiem i otrzymuje Konto Użytkownika o wybranej przez siebie nazwie.
 • Podane podczas Rejestracji dane i informacje nie podlegają późniejszym zmianom, za wyjątkiem adresu e-mail oraz hasła dostępowego.
 • Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim lub umozliwiać w jakikolwiek sposób korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika.
VI Zasady korzystania z Usługi
 • W związku z korzystaniem z Usługi, każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
  • przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
  • przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz netykiety (powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet);
  • niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, netykietą lub naruszających prawa osób trzecich;
  • niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora;
  • nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich;
  • nieprzesyłania innym Użytkownikom jakichkolwiek Informacji Handlowych, bez uzyskania uprzedniej zgody adresata Informacji Handlowej;
  • zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu;
 • W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Administratora z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Użytkownika, w tym w związku z Materiałami wprowadzonymi i prezentowanymi przez Użytkownika, w szczególności rozszerzeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych innych osób, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Administratora. Ponadto, w przypadku opisanym powyżej, Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia na żądanie Administratora wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wejść do procesu w miejsce Administratora, a gdyby nie było to możliwe, do przystąpienia do procesu po stronie Administratora.
 • Użytkownik poprzez dokonanie rejestracji w ramach Serwisu:
  • oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji w Serwisie dane i informacje są zgodne z prawdą;
  • wyraża zgodę na opatrywanie przez Administratora oraz innych Użytkowników wprowadzonych przez niego Materiałów innymi Materiałami wprowadzonymi przez innych Użytkowników, w tym wszelkimi komentarzami, wypowiedziami, ocenami, a także zamieszczania przez Administratora oraz inne podmioty odnośników prowadzących z innych serwisów internetowych bezpośrednio do jego Profilu (lub jego dowolnych elementów) lub wprowadzonych Materiałów;
  • wyraża zgodę na prezentowanie przez Administratora w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, w tym również do prezentacji takich materiałów równocześnie z wprowadzonymi przez niego Materiałami, a także do opatrywania wprowadzonych przez niego Wypowiedzi różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzącymi zarówno od Usługodawcy jak również osób trzecich;
  • przyjmuje do wiadomości i wyrażą zgodę na to, iż jego Konto Użytkownika, a przez Profil mogą zostać zlikwidowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wszelkie adresy elektroniczne (w tym adresy poczty elektronicznej, komunikator GG, komunikator Skype, numer telefonu) znajdujące się odpowiednio w Profilu Użytkownika, a także na otrzymywanie wiadomości od Administratora lub/i innych Użytkowników z wykorzystaniem systemów komunikacyjnych funkcjonujących w ramach Serwisu.
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta Użytkownika w sposób przewidziany przez Administratora (wykorzystanie do tego dostępnej w profilu funkcji).
 • Administrator może w każdym momencie usunąć Konto Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
  • naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
  • podejrzenia przez Administratora, iż działania Użytkownika stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek osób trzecich (w tym Administratora lub innych Użytkowników);
  • podejrzenia przez Administratora, iż działania Użytkownika stanowią lub grożą naruszeniem dobrych obyczajów lub netykiety;
  • nie zalogowania się Użytkownika do Serwisu przez 180 dni od ostatniego zalogowania;
  • stwierdzenia lub podejrzenia przez Administratora, iż Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika;
  • stwierdzenia lub podejrzenia przez Administratora, iż Użytkownik wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu;
  • stwierdzenia lub podejrzenia przez Administratora, iż Materiały wprowadzane przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, w szczególności prezentowane w ramach Serwisu mają charakter bezprawny;
  • stwierdzenia lub podejrzenia przez Administratora, iż Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego;
  • stwierdzenia lub podejrzenia przez Administratora, iż Użytkownik dopuścił się działań lub zaniechań sprzecznych z interesami Administratora, a w szczególności działań mogących spowodować naruszenie renomy Administratora, zaprzestania lub zmiany zakresu lub charakteru działalności Administratora;
  • zamiany tematyki, zakresu, charakteru lub funkcjonalności Serwisu lub poszczególnych Usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności określonych Usług;
  • likwidacji Serwisu lub też zaprzestania lub zamiany zakresu świadczenia Usług;
  • niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu.
 • Usunięcie Konta Użytkownika powoduje utratę statusu Użytkownika. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika usunięte zostają wszelkie dane z Profilu Użytkownika. Materiały wprowadzone przez Użytkownika, za wyjątkiem Zdjęć, Filmów i innych Materiałów zamieszczonych w Profilu danego Użytkownika, np. komentarze na profilach innych Użytkowników, wpisy i tematy na Forum Erotycznym pozostaną w Serwisie nawet po usunięciu Konta Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę. Materiały takie oznaczone zostaną jako wprowadzone przez "użytkownika usuniętego" (bądź innym określeniem o zbliżonym znaczeniu).
 • W przypadkach, opisanych w §6 ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu, Administrator może zablokować Konto Użytkownika lub zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z określonych funkcjonalności Serwisu. Blokada Konta Użytkownika powoduje w szczególności brak możliwości zalogowania się Użytkownika do Konta Użytkownika. Dokonując blokady Konta Użytkownika lub ograniczając możliwość korzystania przez Użytkownika z określonych funkcjonalności Serwisu, Administrator określi i poda Użytkownikowi warunki wycofania blokady Konta Użytkownika lub innych ograniczeń funkcjonalności Serwisu lub poinformuje braku takiej możliwości. Blokada Konta Użytkownika, nie wyklucza usunięcia Konta Użytkownika, przez Administratora zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Regulaminu, w szczególności w przypadku nie usunięcia przez Użytkownika nieprawidłowości w terminie określonym przez Administratora.
 • W przypadku usunięcia lub zablokowania przez Administratora Konta Użytkownika, Administrator uprawniony jest do podania tego faktu do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu (podając dane Użytkownika).
 • W ramach świadczenia Usług, Administrator jedynie udostępnia zasoby swojego Systemu Informatycznego, w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym wprowadzania i przechowywania Materiałów oraz udostępnienia ich przez Użytkowników innym Użytkownikom. Administrator nie sprawdza, nie decyduje o rozpowszechnieniu, ani też w żaden sposób nie modyfikuje Materiałów wprowadzanych, przechowywanych i prezentowanych w ramach Serwisu przez poszczególnych Użytkowników.
 • Czynności zakazane Uczestnikowi:
  • W przypadku, gdy Materiały lub ich fragmenty stanowiłby utwór lub/i przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, Użytkownik może przechowywać tego rodzaju Materiały w Systemie Informatycznym, w szczególności prezentować w Serwisie, wyłącznie pod warunkiem, iż jest twórcą takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych) i przysługuje mu odpowiednio całość majątkowych praw autorskich do utworu oraz całość praw pokrewnych do danego przedmiotu praw pokrewnych.
  • W przypadku, gdy Materiały lub ich fragment stanowiłaby dobro chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa, wizerunek, lub też przedmiot praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Użytkownik może przechowywać tego rodzaju Materiały w Systemie Informatycznym, w szczególności może prezentować je w Serwisie, wyłącznie pod warunkiem, iż posiada on stosowne uprawnienie na tego rodzaju eksploatację przedmiotowego dobra (tj. stosowne licencje lub zgody na rozpowszechnienie danego dobra w ramach Serwisu).
  • W związku ze świadczeniem przez Administratora Usług, Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie może wprowadzać lub przechowywać w ramach Systemu Informatycznego, a w szczególności nie może prezentować w ramach Serwisu jakichkolwiek Materiałów:
   • naruszających prawo, w szczególności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym materiałów o charakterze, rasistowskim, zawierających treści uważane powszechnie za wulgarne lub obraźliwe;
   • popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
   • naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Administratora lub innych Użytkowników;
   • naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
   • nawołujących do popełnienia czynu zabronionego przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia praw innych osób, lub też mogących stanowić pomoc przy popełnieniu przestępstwa (wykroczenia) lub naruszeniu praw innych osób, a w szczególności materiałów stanowiących instruktaż dla hackingu, crackingu, phreackingu, działalności terrorystycznej;
   • stanowiących oprogramowanie komputerowe służącego do obchodzenia zabezpieczeń technicznych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, lub też oprogramowanie komputerowe, które zostało zaprojektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym;
   • stanowiących oprogramowanie komputerowe mogące służyć do włamań komputerowych, bezprawnego uzyskania informacji przekazywanych w sieciach informatycznych, zakłócenia pracy systemów informatycznych lub uniemożliwia przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych w systemach informatycznych, bezprawnego niszczenia danych (w tym wszelkiego rodzaju wirusy, „konie trojańskie”);
   • zawierających informacje handlowe, reklamy lub jakiekolwiek ogłoszenia o charakterze komercyjnym, w tym np. logo, znaki wodne, adresy innych serwisów naniesione na zdjęcia, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
  • Użytkownik wprowadzając Materiały do Serwisu oświadcza, iż:
   • w przypadku, gdy dany Materiał lub jego fragment stanowi utwór lub/i przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu Prawa Autorskiego, to jest on twórcą takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych) oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych);
   • w przypadku, gdy dany Materiał lub jego fragment stanowi dobro chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa lub też przedmiot praw własności przemysłowej, to posiada on stosowne uprawnienie na eksploatację takiego dobra w zakresie pozwalającym na jego wprowadzenie, przechowywanie i prezentację w ramach Serwisu,
   • posiada zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienia wizerunku oraz wszelkich danych osobowych znajdujących się w ramach danego Materiału wprowadzonych przez niego do Systemu Informatycznego, a w szczególności prezentowanych w ramach Serwisu;
   • wyrażą zgodę na oznaczenie wprowadzonych przez niego Materiałów jego nazwą Użytkownika określoną w Profilu Użytkownika;
   • wprowadzenie, przechowywanie i prezentacja danego Materiału w Serwisie nie narusza postanowień Regulaminu.
  • Użytkownik nie może korzystać z Usług świadczonych przez Administratora, z Serwisu lub zgromadzonych tam Materiałów w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, włamań komputerowych, destabilizacji pracy, poufności lub integralności Systemu Informatycznego, innych systemów komputerowych należących do Administratora lub osób trzecich, a także naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością oraz instrukcjami zamieszczonymi w Pomocy.
  • Niezależnie, od postanowień Regulaminu, Administrator uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu (blokady dostępu) do poszczególnych Materiałów wprowadzonych przez Użytkownika do Sytemu Informatycznego w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych materiałów lub związanej z nimi działalności lub uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych materiałów lub związanej z nimi działalności.
  • W przypadku, o którym mowa w poprzednim punkcie niniejszego paragrafu Regulaminu, Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Użytkownika o zamiarze blokady dostępu poszczególnych Materiałów. Zawiadomienie takie przesłane zostanie za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Profilu Użytkownika.
VII Warunki techniczne
 • Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadania dostępu do Internetu;
  • zastosowania przeglądarek internetowych skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Java Scriptu oraz Cookies
  • zastosowania w niektórych przypadkach oprogramowania Flash 5 lub nowszego.
 • W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki Cookies.
 • Serwis został zoptymalizowany dla przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1280 x 1024.
 • Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące Materiałów wprowadzanych i przechowywanych przez Użytkownika oraz zasady ich wprowadzania do Systemu Informatycznego określone zostały w Pomocy.
VIII Własność intelektualna
 • Administrator informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a także wszelkich oznaczeń Administratora wykorzystywanych w ramach Serwisu, a dobra te chronione są odpowiednio przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa Unii Europejskiej oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi.
 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Materiałów wprowadzonych, przechowywanych oraz prezentowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu, a także treści Serwisu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego wyznaczonego przepisami Prawa Autorskiego.
 • Jakiekolwiek korzystanie z treści Serwisu wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
IX Polityka prywatności
 • Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym zasady ochrony danych osobowych opisane zostały w stosownej przez Administratora Polityce Prywatności.
X Ograniczenie odpowiedzialności
 • Administrator dołoży należytej staranności w celu zweryfikowania wiarygodności i prawdziwości wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w ramach Serwisu. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność treści Serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w treści Serwisu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o treść Serwisu.
 • W ramach świadczonych Usługi Administrator udostępnia jedynie zasoby swego Systemu Informatycznego w celu przechowywania i prezentowania przez Użytkownika należących do niego Materiałów. Administrator nie ma możliwości sprawdzenia wiarygodności, prawdziwości lub kompletności Materiałów. Użytkownik korzysta z Materiałów wprowadzonych przez innych Użytkowników wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Na zasadach art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały wprowadzane i przechowywane przez Użytkowników.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek Usługi, w tym szkody rzeczywiście poniesione, lub utratę spodziewanych korzyści, utratę danych, zniszczenie lub awarię sprzętu komputerowego, koszty zastępczego sprzętu i oprogramowania, przestoje w pracy, naruszenie renomy przedsiębiorstwa;
  • szkody związane z brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet lub jakiegokolwiek elementu Systemu Informatycznego, a w szczególności szkody związane z utratą Materiałów przechowywanych przez danego Użytkownika, Konta Użytkownika lub danych w Profilu Użytkownika lub jakichkolwiek innych danych;
  • skutki zamieszczenia przez Użytkownika lub osoby działające w jego imieniu w Systemie Informatycznym jakichkolwiek materiałów bezprawnych;
  • wszelkie szkody związane z uzyskaniem dostępu do Systemu Informatycznego lub wykorzystaniem Systemu Informatycznego przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub przeznaczeniem Systemu Informatycznego, a w szczególności szkody związane z włamaniem do Systemu Informatycznego, przejęciem, wykorzystaniem, usunięciem lub modyfikacją Materiałów, Konta Użytkownika lub danych w Profilu Użytkownika;
  • skutki ujawnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do Konta Użytkownika.
 • Administrator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników, nawet w przypadku, gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Serwisu.
 • Administrator udostępnia System Informatyczny umożliwiający nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, lecz w żaden sposób nie gwarantuje Użytkownikowi nawiązania określonych kontaktów bądź umówienia się na spotkanie.
XI Reklamacje
 • Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Administratora.
 • Reklamacja powinna zostać doręczona Administratorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w §2 pkt 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Administratora. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź na Reklamację oraz login (nazwę profilu) Użytkownika. Reklamacja nie zawierająca danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie rozpatrywana przez Administratora.
 • Administrator dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 31 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Użytkownika podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 • Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedz przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w treści reklamacji.
XII Postanowienia końcowe
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2012r. (ostatnie zmiany: 21 maj 2012r.).
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Wszelkie dalsze czynności mogą być podejmowane po wyrażeniu zgodny i zaakceptowaniu wszystkich jego postanowień.
 • Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian oraz specjalnego powiadomiania Uczestnika o dokonaniu zmiany Regulaminu (poza podaniem informacji o dacie wprowadzenia ostatnich zmian). W przypadku, nie wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik powinien usunąć Konto Użytkownika w terminie do 7 dni od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie. Nie usunięcie przez Użytkownika Konta Użytkownika, w powyżej wskazanym terminie, oznacza wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące Flirteo? Odezwij się do nas.

Zespół Flirteo

Portal randkowy Flirteo to skuteczny sposób na udany podryw i randki z interesującymi osobami w Twojej okolicy. Marzy Ci się gorący flirt i udana randka? Dołącz do społeczności Flirteo i rozwiń swoje życie towarzyskie. Flirtuj i poznawaj kobiety lub mężczyzn chętnych na spotkanie z Tobą. Poznaj magię udanego flirtu i randki online w nowym wymiarze!